Contact Us


KANEKO KOBO

《Artwork/Workshop》Sachie Kaneko・Kosuke Kaneko
《Material》Yoshinobu Kaneko・Takeshi Kaneko
Tel: +81-278-56-2478
Fax: +81-278-56-2468
email: kototomi@hotmail.com


KANEKO KOBO/OIGAMI Shop
Toneooyo20, Numata-city,GUNMA,JAPAN 378-0304
Tel: +81-278-56-2478
Fax: +81-278-56-2468
email: kototomi@hotmail.com

Minamiazabu KOBO 「KAGO」
Minamiazabu3-15-3piet B1, minato-ward, TOKYO, JAPAN 106-0047
Tel:  +81-3-6447-7821
email: kototomi@hotmail.com


Page Top